Learnpoint Learnpoint

Integrated LMS and SIS Integrerad lärplattform och skoladministration

Create programmes, write announcements, enroll students, hand out assignments, and assess student work. All in one place. Skapa utbildningar, registrera studenter, dela ut uppgifter, skriv nyheter, och betygsätt studenter. Allt på ett ställe.

Announcements Nyheter

Write announcements to all students in a group or course. An efficient way to communicate information. Skriv nyheter till alla studenter i en klass eller kurs. Ett effektivt sätt att förmedla information.
Announcements
Announcements

Assignments Uppgifter

Create and hand out assignments. You can sort the assignments into sections to give the course a clear structure. Skapa och dela ut uppgifter. Du kan sortera uppgifterna i avsnitt för att ge kursen en tydlig struktur.
Assignments
Assignments

Grading Betyg

You can grade both courses and assignments. Each course has a comprehensible grading overview. Du kan betygsätta både kurser och uppgifter. I varje kurs finns en överskådlig sammanställning.
Grading
Grading

Want to know more? Vill du veta mer?

Would you like a demo, ask a question, or perhaps just talk to us? We'd be happy to hear from you. Vill du se en demo, ställa en fråga, eller kanske bara prata? Hör gärna av dig.

Write to us at info@learnpoint.se Skriv till info@learnpoint.se

We love learning