Backend Developer Backendutvecklare

You can no longer apply for this position. You can find all our open positions here. Den här tjänsten går inte längre att söka. Alla våra lediga tjänster finns annonserade här.

Learnpoint is an integrated LMS and SIS made for teachers, students, and school managers. The Learnpoint team is on a mission to simplify education and we have an internship position open for 1-2 backend developers during spring 2022. Learnpoint är ett integrerat LMS och administrativt system för lärare, studenter, och skolledare. Vår mission är att förenkla utbildning och vi har en praktikplats öppen för 1-2 backendutvecklare under hösten 2022.

About the Internship Om praktiken

The main task will be to build an application or service. The first step will be to discuss and choose which application or service that fits based on the length of the internship, your skillset and our organizational needs. You will make a demo of the application or service at the end of the intership. Praktikens huvudsakliga uppdrag är att bygga en applikation eller en service. Första steget är att diskutera och bestämma vilken applikation eller service som passar utifrån praktikens längd, dina förkunskaper och verksamhetens behov, och sedan avslutas praktiken med att du presenterar applikationen eller servicen.

In addition to the main task, you will also participate in some meetings and workshops. Utöver det huvudsakliga uppdraget kommer du även delta i några arbetsmöten och workshops.

You'll have access to a supervisor throughout the internship. Du har tillgång till en handledare under hela praktiken.

The internship is 2-6 months and takes place during spring 2022. Praktiken genomförs under hösten 2022 och är 2-6 månader.

We encourage you to apply together with someone else. The task can be done by a single trainee, but two would be even better. Vi ser helst att du genomför praktiken tillsammans med en annan praktikant. Uppdraget går att genomföra individuellt, men det fungerar bättre om ni är två som genomför det.

Our team don't share an office, so you will work remote. Vi har inget gemensamt kontor, så allt arbete genomförs på distans.

About Us Om oss

Learnpoint is part of the edtech company ViaEcole. We're a customer focused company with two products — Learnpoint and yh-antagning.se. Learnpoint är en del av edtech bolaget ViaEcole. Vi är ett kundorienterat bolag med två produkter — Learnpoint och yh-antagning.se.

About You Om dig

You are truly interested in finding solutions. Both for technical problems and how to make the application faster and more reliable for the user. Du är genuint intresserad av att hitta lösningar. Både för tekniska problem och hur du ska göra en applikation snabbare och mer tillförlitlig för användarna.

You are interested in results and answers, but perhaps equally interested in questions. You are curious to the bone and you love learning. You understand that there is no simple prescription when it comes to developing good applications, and you're eager to figure out how it should be done. Du är intresserad av resultat och svar, men kanske lika intresserad av frågor. Du är genuint nyfiken och älskar lärande. Du förstår att det inte finns något färdig framgånsrecept när man skall utveckla applikationer, och du drivs av att själv ta reda på hur man ska göra.

You are proficient in .NET, C#, and SQL. Du behärskar .NET, C#, and SQL.

How to Apply Sök praktikplatsen

Write an application where you tell us about yourself and your interest in education and backend development. Attach CV and portfolio. Indicate if you apply together with another trainee. Send your application to martin.vehmas@viaecole.se Skriv en ansökan där du beskriver dig själv och ditt intresse för utbildning och backendutveckling. Bifoga CV och portfolio. Ange om du söker praktiken tillsammans med någon annan. Skicka din ansökan till martin.vehmas@viaecole.se

What happens next? Vad är nästa steg?

When we've reviewed your application, you'll hear from us within a week about advancement to the development challange stage. När vi läst igenom din ansökan, meddelar vi dig inom en vecka om du gått vidare till nästa fas i processen som är ett utvecklingsprov.

The development challenge is an at-home assignment. You will extend an existing web application and document your working process. Utvecklingsprovet genomförs på distans. Du får i uppdrag att vidareutveckla en befintlig webbapplikation samt dokumentera din process och beskriva hur du tänkt.

The final stage are a few interviews. Den tredje och sista fasen består av ett par intervjuer.

All our open positions → Alla lediga tjänster →

We love learning