Frontend Developer Frontendutvecklare

Spring 2022 Våren 2022

Learnpoint is an integrated LMS and SIS made for teachers, students, and school managers. The Learnpoint team is on a mission to simplify education and we have internship positions open for frontend developers during spring 2022. Learnpoint är ett integrerat LMS och administrativt system för lärare, studenter, och skolledare. Vår mission är att förenkla utbildning och vi har praktikplatser öppna för frontendutvecklare under våren 2022.

About the Internship Om praktiken

The main task will be to design and implement an application. The first step is to discuss and decide which application to build, based on the length of the internship, your skillset and our organizational needs. You will make a demo at the end of the intership. Praktikens primära uppdrag är designa och implementera en applikation. Första steget blir att diskutera och bestämma vilken applikation som skall utvecklas, utifrån praktikens längd, dina förkunskaper och verksamhetens behov. Praktiken avslutas med en presentation.

In addition to the main task, you'll also participate in a few meetings and workshops. Utöver det primära uppdraget kommer du även delta i några arbetsmöten och workshops.

You'll have access to a supervisor throughout the whole internship. You'll meet with the supervisor at least once every week. Du har tillgång till en handledare under hela praktiken. Ni träffas minst en gång per vecka.

The internship is 2-6 months and takes place during spring 2022. Praktiken utförs under våren 2022 och är 2-6 månader.

The internship is a team effort. You should apply together with at least one other intern. Praktiken är ett teamarbete. Du skall söka praktikplatsen tillsammans med en eller flera andra praktikanter.

The internship is remote. Praktiken sker på distans.

About Us Om oss

Learnpoint is part of the edtech company ViaEcole. We're a customer focused company with two products — Learnpoint and yh-antagning.se. Learnpoint är en del av edtech bolaget ViaEcole. Vi är ett kundorienterat bolag med två produkter — Learnpoint och yh-antagning.se.

About You Om dig

You are truly interested in frontend development, but you're also interested in users. How do they think, what's difficult for them, and what do they like? You understand that a usable application is as much about code as it is about humans. Du är genuint intresserad av frontendutveckling, men du är också intresserad av slutanvändare. Hur tänker dom, vad tycker dom är svårt och vad gillar dom? Du förstår att en användarvänlig applikation handlar lika mycket om kod som om människor.

You want to achieve results, but you're also interested in questions. You are curious, you love learning, and you understand there's no simple prescription for designing user friendly applications. Du vill uppnå resultat, men du är också intresserad av frågor. Du är nyfiken, älskar lärande och förstår att det inte finns något färdig recept för att designa användarvänliga applikationer.

You are proficient in HTML, CSS, and JavaScript. Du behärskar HTML, CSS, och JavaScript.

How to Apply Sök praktikplatsen

Write an application where you tell us about yourself and your interest in education, learning, and frontend development. Attach CV and portfolio. Make sure to mention the other interns you are applying with. Send your application to karl.west@viaecole.se Skriv en ansökan där du beskriver dig själv och ditt intresse för utbildning, lärande och frontendutveckling. Bifoga CV och portfolio. Ange vem eller vilka du söker tillsammans med. Skicka din ansökan till karl.west@viaecole.se

What happens next? Vad är nästa steg?

When we've reviewed your application, you'll hear from us within a week about advancement to an interview. När vi läst igenom din ansökan, meddelar vi dig inom en vecka om du gått vidare till intervju.

During the interview you'll tell us more about yourself and your interest in education, learning and frontend development. We'll explain the internship in detail and at the end of the interview we'll agree upon how to move forward together. Under intervjun får du berätta mer om dig själv och ditt intresse för utbildning, lärande och frontendutveckling. Vi beskriver praktiken lite mer detaljerat och i slutet av intervjun kommer vi överens om hur vi går vidare tillsammans.

We love learning